Bao Đêm Không Ngủ - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Có Bao Giờ - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa - Vũ Trần Vân Anh
Vũ Trần Vân Anh

 

LK Biết Đến Bao Giờ - Đêm Dài Chiến Tuyến
Hậu Nguyễn

 

Như Vẫn Còn Đây - Lưu Vĩnh Kha
Lưu Vĩnh Kha

 

Vợ Chồng Làm Biếng - Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu
Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu

 

Quân Vương Và Thiếp - Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu
Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu

 

Thiệp Hồng Báo Tin - Đan Phương
Đan Phương

 

Bao Giờ Em Quên - Đan Phương
Đan Phương

 

Tân Cổ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu
Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu